[งานราชการ 2560] กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี

951
SHARE

งานราชการ 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา ระดับวุฒิการศึกษา ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้ที่สนใจ ต้องการสอบงานราชการ 2560 ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

งานราชการ 2560 

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  3. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ 2560

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ 2560

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ 2560 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ที่ปิดประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> งานราชการ 2560

 

LEAVE A REPLY