ด่วน!!! ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ วุฒิม.ปลาย 202 คน

577
SHARE

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ จำนวน 202 คน แบ่งเป็นเพศชาย  122  คน และเพศหญิง 80 คน

สมาชิกท่านใดสนใจสมัครเรียนไปรษณีย์ หรือมีบุคคลที่ท่านรู้จัก มีคุณสมบัติตามที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย กำหนด และต้องการเข้าร่วมทดสอบ สามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สมัครเรียนไปรษณีย์

 

คุณวุฒิการศึกษาของผุ้สมัครเรียนไปรษณีย์

  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ / กศน.)
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6 ภาคการศึกษา)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนไปรษณีย์
ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนไปรษณีย์ โดยมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การสมัครเรียนไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

 

ประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

 

คลิกเพื่่ออ่าน >>>> สมัครเรียนไปรษณีย์ไทย

 

LEAVE A REPLY