สมัครงานครัวการบินไทย วุฒิม.6 – ปวส. – ปริญญาตรี

1640
SHARE

สมัครงานครัวการบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด ภายใต้การจัดการของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อทำการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน บรีิษัท การบินไทย เพื่อปฏิบัติงานในขอบเขตของการเตรียม ตัดแต่งวัตถุดิบและผลิตอาหาร

เพื่อให้การรับสมัครงานครัวการบินไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่สนใจสมัครงานครัวการบินไทย จึงควรตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ได้กำหนดไว้เบื้องต้นก่อนติดต่อขอสมัครงานในลำดับต่อไป

บริษัท การบินไทย จำกัด

สมัครงานครัวการบินไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 • พนักงานเตรียม ตัดแต่งวัตถุดิบและผลิตอาหาร

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานครัวการบินไทย

 • เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ประสบการด้านอาหาร 4 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ด้านอาหาร (มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านอาหาร

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงานครัวการบินไทย

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 2. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 3 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 5. สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 3 ชุด (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)
 6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
 7. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ

 • ปฏิบัติงานเป็นผลัด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 • สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงานวิงสแปนฯ) 085 – 332 – 7823

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครงานครัวการบินไทย

 

LEAVE A REPLY