[สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ] การบินไทย รับพนักงานบริการภาคพื้น

3220
SHARE

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฏิบัติให้กับบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2559 ณ จุดบริการต่างๆ ของหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS : Thai Ground Services)

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ ตามประกาศรับสมัครงานสายการบินดังกล่าว บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับสมัครแบบ Walk – in ด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

บริษัท การบินไทย

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง

 • Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ลักษณะของงาน

 • ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
 • ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check – in)
 • ตรวจรับบัตร โดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
 • ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
 • จัดเตรียมเอกสารประกาอบการบิน
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 • สัญชาติไทย
 • เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือ สด.43)
 • เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • อายุต้องไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาหรือเทียบเท่า
 • สถานภาพ ต้องไม่ผ่านการสมรส และไม่มีบุตร
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรมจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
 • ไม่ตกเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ ของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อน ตลอดจนหน่วยงานราชการ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

 

การสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน การบินไทย ประจำสนามบินสุวรรณภูมิในครั้งนี้ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดรับสมัครแบบ Walk – in ด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาทำการ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 

LEAVE A REPLY