งานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

[งานรัฐวิสาหกิจ] กสท รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท 15 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ โดยจะได้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 15 อัตรา สมาชิกท่านใดสนใจจะสมัครงาน กสท ตามประกาศรับสมัครงานรัฐิวสาหกิจดงกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่...
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แชร์ด่วน!! กฟผ. รับสมัครงานคนพิการ วุฒิ ปวช / ปวส/ ป.ตรี 20 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป (คนพิการ) เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 20 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) หรือสมาชิกท่านใดมีคนรู้จัก ก็สามารถบอกต่อได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มั่นคง สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณสมบัติของผู้สมัครงาน การไฟฟ้า เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย (ประเภทที่ 3)...
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ด่วน!!! ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ วุฒิม.ปลาย 202 คน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ จำนวน 202 คน แบ่งเป็นเพศชาย  122  คน...
บริษัท การบินไทย จำกัด

สมัครงานครัวการบินไทย วุฒิม.6 – ปวส. – ปริญญาตรี

สมัครงานครัวการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด ภายใต้การจัดการของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อทำการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน บรีิษัท การบินไทย เพื่อปฏิบัติงานในขอบเขตของการเตรียม ตัดแต่งวัตถุดิบและผลิตอาหาร เพื่อให้การรับสมัครงานครัวการบินไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่สนใจสมัครงานครัวการบินไทย จึงควรตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส...
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดรับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง 38 อัตรา

สมัครงาน ธอส 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ, ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมจำนวน 8 ตำแหน่ง 38 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ และต้องการสมัครงาน ธอส 2560...
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

[งานรัฐวิสาหกิจ] สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย 2560 วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ในหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดบริษัท ไปรษณีย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย 2560 ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว...
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

[งานรัฐวิสาหกิจ] ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช., ปวส. ป.ตรี และ ป.โท 4 ตำแหหน่ง

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพน/ักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้้...
บริษัท การบินไทย

[สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ] การบินไทย รับพนักงานบริการภาคพื้น

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฏิบัติให้กับบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2559 ณ จุดบริการต่างๆ ของหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS :...
อ.ส.ค

[งานรัฐวิสาหกิจ] อ.ส.ค. เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี 9 ตำแหน่ง

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงานรัฐิวสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2559 ตลอด 24...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

[งานรัฐวิสาหกิจ] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ปวช. 49 อัตรา

สมัครงาน การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 2 จังหวัดชลบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3 ในตำแหน่งลูกจ้าง สาขาต่างๆ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 49...
- Advertisement -

งานที่น่าสนใจ